top of page

Politik om personlige oplysninger

Mine rettigheder som patient på Gynækologisk Klinik, Lisbeth Elving
(Informeret samtykke om mine patientrettigheder og om behandling af mine personoplysninger)

Dette dokument har til formål at informere dig om de rettigheder, du har som patient, hvis du vælger at lade dig behandle. Herudover har dokumentet til formål at informere dig om, hvordan vi i Gynækologisk Klinik, Lisbeth Elving, Lygten 2C, 4.th., 2400 København NV, cvr.nr37425192, (herefter "klinikken") anvender dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores anvendelse af dine personoplysninger. 
Ret til information
Du har ret til frivilligt og efter betænkningstid, som du selv bestemmer, at gennemlæse dette dokument og afgive dit samtykke til, at du har forstået og accepterer indholdet i dette dokument. Du skal vide, at alle data, indsamlet om dig, har du ret til at gennemse og få indsigt i. Du har også ret til at få slettet data. Oplysninger, som loven kræver, vi opbevarer længere tid, jf. Sundhedsstyrelsens regler om opbevaring af patientdata vil ikke blive slettet.  Du kan på et hvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke. 
Forinden sundhedsmæssig behandling kan indledes, skal du bl.a. have information om:
• hvad du fejler 
• hvilke lægeligt forsvarlige behandlingsmuligheder, der findes
• hvilke komplikationer og bivirkninger, der kan være ved en undersøgelse eller behandling
• hvilke muligheder, der er for forebyggelse og pleje
• hvilke konsekvenser det kan have, hvis du ikke ønsker behandling
Denne information vil du forud for sundhedsbehandlingen modtage (i) mundtlig af en sundhedsperson fra klinikken og (ii) i et separat dokument, som vi udleverer til dig.  
Du kan også sige nej til at få disse informationer.
Information til unge
Er du mellem 15 og 18 år, har du selv ret til information om din sygdom og behandling. Dine forældre skal normalt også have informationen, men det vurderes ud fra situationen, hvor meget de skal have at vide. Her tages der hensyn til sygdommens alvor, behandlingens art, din modenhed og det eventuelle behov for opfølgning af behandlingen i hjemmet.


Dine personoplysninger - formål, typer, retsgrundlag og opbevaringsperiode
klinikken behandler nødvendige personoplysninger om dig i relation til vores sundhedsmæssige behandling af dig. Vores formål med at behandle dine personoplysninger er udelukkende til brug for den sundhedsfaglige behandling af dig, og dine personoplysninger anvendes ikke til andre formål. 
De personoplysninger, som vi behandler om dig, afgiver du selv til os, når du retter henvendelse til os, og når du er i eller har været i konsultation hos os. 
De personoplysninger, vi behandler om dig, udgør dit navn og dine kontaktoplysninger og nødvendige følsomme oplysninger, herunder om dit helbred, genetiske oplysninger og oplysninger om din race, etniske oprindelig og din seksuelle orientering. 
De personoplysninger, som vi behandler, er alle nødvendige i forhold til behandling af dig og risikoen for arvelige sygdomme og i øvrigt for administrationen af dit patientforhold hos os. Disse personoplysninger behandles, fordi det er nødvendigt for at overholde sundhedsfaglige rettigheder og forpligtelser, der udspringer af lovgivning på sundhedsområdet og på baggrund af vores legitime interesse i at gennemføre din fertilitetsbehandling. Herudover behandler vi visse følsomme personoplysninger om dig på baggrund af dit forudgående informerede og udtrykkelige samtykke. Endelig behandler vi oplysning om dit CPR-nummer, fordi det er nødvendigt for at sikre entydig identifikation af dig. 
Dine personoplysninger opbevares i overensstemmelse med lovgivningens krav på sundhedsområdet. Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger indeholdt i en patientjournal opbevares i mindst 10 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag, skal helbredsoplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet. Dog foreligger der specielle forhold, jf. fx vævsloven, hvor nogle sundhedsoplysninger skal opbevares op til 30 år.
Samtykke
Som patient bestemmer du selv, om en undersøgelse eller behandling skal sættes i gang, også selvom der kun er én mulighed for behandling. Hvis du skal modtage fertilitetsbehandling, kræver det dit forudgående informerede samtykke hertil. Hvis behandlingen ændres, eller der er kommet nye oplysninger, har du krav på nye informationer. Og du skal igen give dit samtykke til, at behandlingen fortsættes eller ændres. 
Samtykke til fertilitetsbehandling skal du underskrive særskilt, efter du har modtaget fyldestgørende information, mundtligt og skriftligt, om behandlingen, alternativer, risici m.v. fra en sundhedsperson hos os, og efter du har haft mulighed for at stille os de spørgsmål, som du måtte have. 
Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage - dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den nærmeste sundhedsperson hos os eller kontakte os på tlf 35840977. Er der et øjeblikkeligt livstruende behov for en handling, kan lægen eller en anden sundhedsperson dog undersøge og behandle dig uden dit samtykke, fx hvis du er bevidstløs og derfor ikke kan give dit samtykke. Al behandling og undersøgelse er et tilbud
Beslutningen skal bygge på information og dialog. Derfor opfordres I til at stille spørgsmål vedrørende behandlingens konsekvens og til ting, der er uklare for jer.

Tavshedspligt
Alle ansatte har tavshedspligt om personlige og helbredsmæssige oplysninger, som de får kendskab til via deres arbejde. De oplysninger, du giver herom, må normalt ikke gives videre. Er du i et behandlingsforløb og skal behandles af flere personer eller forskellige steder, gælder dog, at de nødvendige oplysninger om dine helbredsforhold må gives videre til dem, som skal fortsætte behandlingen af dig. Du har ret til at modsætte dig, at oplysninger gives videre fra os. Hvis du vil modsætte dig, at dine oplysninger videregives, så skal du sige dette til os. Tavshedspligten betyder, at du som nær pårørende kun er berettiget til at få oplysninger om fx din ægtefælle, hvis ægtefællen/samlever har givet samtykke. Undtagelser er oplysninger der kan gives videre til fx andre myndigheder, forsikringsselskaber m.fl., hvis du har givet skriftligt samtykke til, at bestemte oplysninger må gives videre eller, det følger af lovgivning eller, det er nødvendigt af væsentlige hensyn til dig selv eller andre. 
Elektroniske helbredsoplysninger - hvem anvender og modtager mine personoplysninger
Læger, jordemødre, sygeplejersker, laboranter, sekretærer, der er involveret i din behandling, kan indhente oplysninger om dine helbredsforhold og andre fortrolige og/eller følsomme oplysninger fra elektroniske systemer, når det er nødvendigt af hensyn til din behandling. Andre sundhedspersoner har tilsvarende mulighed - dog begrænset til elektroniske oplysninger fra den afdeling, som du er tilknyttet. Du har ret til at frabede dig, at der indhentes elektroniske oplysninger om dig ved behandlingen. Du skal vide, at vi på klinikken sender oplysninger til din egen læge, hvis du ikke frabeder dig dette. Ligeledes skal du vide, at Sundhedsstyrelsen og Styrelsens for patientsikkerhed får oplysninger om din behandling, uden vi kan modsætte os dette. Ligeledes vil alle blodprøver taget her i klinikken være til rådighed for dig og dem, du giver lov, via Sundhed.dk. 
Herudover vil dine personoplysninger i medfør af lovgivningen på sundhedsområdet bliver udvekslet med kliniske kvalitetsdatabaser, det Danske Vaccinationsregister, det Fælles Medicinkort, Sygehuslaboratorier, Regionale afdelingskontorer, apoteker og Lægemiddelstyrelsen og i særlige tilfælde politiet og de sociale myndigheder. 
Endelig anvendes klinikken leverandører til at bestå med håndteringen af dine personoplysninger. Disse er udvalgt af klinikken, underlagt tavshedspligt og handler alene efter vores instruks. 
I det omfang klinikken måtte overføre dine personoplysninger til et tredjeland, dvs. et land uden for EU/EØS, fx fordi en af vores leverandører er placeret i et tredjeland, skal klinikken sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU-Kommissionen om et tilstrækkeligt af beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S.Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning. 
4. Aktindsigt
I din journal skal alle væsentlige oplysninger om henvendelsesårsag, diagnose, sygdomsforløb, medicinordinationer og undersøgelsesresultater/operationsforløb føres. Information om og samtykke til behandling skal også fremgå af journalen. Du kan bede den, som behandler dig, om at se journalen eller få en kopi af den. Du kan få en sundhedsperson til at hjælpe dig med at forstå indholdet af journalen, hvis du ønsker det. Retten til at se journalen er betinget af, at du er over 15 år. Andre må ikke se din journal, hvis du ikke har givet tilladelse til det. Forældre må dog som hovedregel se journalen på børn under 18 år, men fx må ægtefæller ikke uden videre se hinandens journaler. Har du ønsket at se din journal (aktindsigt), skal du have svar i løbet af 7 arbejdsdage efter vores modtagelse af din aktindsigtsanmodning. Du har også en række øvrige rettigheder. Disse rettigheder udspringer af, at klinikken behandler dine personoplysninger. Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Herudover har du ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. at du kan anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger til tredjepart. Endelig har du ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det berører lovligheden af den forudgående anvendelse af dine personoplysninger.
5. Kontaktperson
Kontaktpersonen er som udgangspunkt Lisbeth Elving, men en anden kan udpeges i hans fravær.

6. Klager
Styrelsen for Patientsikkerhed
Du kan klage over dit behandlingsforløb og over enkelte sundhedspersoners faglige arbejde til Styrelsen for Patientsikkerhed, der er en uafhængig instans. Du kan også klage, hvis du mener, du ikke har fået opfyldt de rettigheder, du i følge lovgivningen har krav på under behandling på klinikken. Der er en klagefrist på 2 år. Det vil sige, at klagen skal være indsendt inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du første gang fik eller burde have fået mistanke om eventuel fejlbehandling. Når du har indsendt en klage, vil du inden for 4 uger blive tilbudt en dialog med klinikken. Dialogen er et tilbud om at få afklaret de spørgsmål, som din klage handler om.  Dialogen kan foregå pr. telefon, pr. brev/e-mail eller ved et direkte møde. Du er velkommen til at tage en pårørende eller anden person med til dialogen. Efter dialogen afgør du, om du fortsat ønsker at fastholde din klage. Du kan få hjælp til at klage ved at kontakte personalet på klinikken eller ved direkte at rette henvendelse til Patientombuddet. 
Patientombuddet er en selvstændig og uvildig myndighed, der modtager alle typer klager. Klager over behandlingsforløb og klager over manglende overholdelse af patientrettigheder behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed. Klager vedrørende enkelte sundhedspersoners faglige arbejde afgøres af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der er en del af Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du vil klage, skal du bruge et særligt klageskema. Skemaet kan du få ved at henvende dig til personalet her på klinikken, eller du kan hente det på patientombuddet:
Mail: pebl@patienterstatningen.dk
www.patienterstatningen.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan ikke tilkende erstatning. Det kan Patienterstatningen. 
Datatilsynet
Hvis du er uenig i den måde, som klinikken behandler dine personoplysninger på, kan du rette henvendelse til os på klinikken på tlf 35840977. Hvis det ikke er muligt at finde en løsning, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, som er den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark angående bl.a. sundhedspersoners håndtering af patientoplysninger. Datatilsynet kan kontaktes på: www.datatilsynet.dk/forside. 
7. Utilsigtede hændelser
Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse, der er sket på klinikken. Ved en utilsigtet hændelse forstås en hændelse, der ikke var planlagt, og som af en alle anden grund ikke gik som forventet. Der kan fx være tale om mangler eller brister i sikkerheden, som fører til, at en person bliver skadet eller kommer i risiko for at blive skadet. Som patient eller pårørende er du ofte den første, der opdager, når noget er tæt på at gå galt, eller hvis der sker en fejl. klinikken kan lære af erfaringer, så det samme ikke sker igen. Derfor er det vigtigt at kende til utilsigtede hændelser og fejl. På dpsd.dk er der et skema, hvor du kan skrive en rapport over en utilsigtet hændelse. I skemaet er der en vejledning. Du kan læse mere om rapportering af utilsigtede hændelser på www.stps.dk.
8. Erstatning for behandlingsskader
Hvis du i forbindelse med undersøgelse eller behandling på klinikken påføres en fysisk skade, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Patienter, som af et offentligt sygehus henvises til behandling på privat hospital/klinik i Danmark eller i udlandet, kan også søge erstatning hos Patienterstatningen. Du kan også søge erstatning, hvis du har været udsat for en ulykke under behandlingen på sygehuset, og ulykken er indtruffet inden for klinikkens område. klinikken kan dog kun gøres erstatningsansvarlig for uheld efter almindelige erstatningsretlige regler. Det er en betingelse, at erstatningens størrelse overstiger 10.000 kr. Bemærk, at du kan ikke få erstatning, fordi resultatet af en behandling ikke bliver, som du forventede. Du skal anmelde skaden senest 3 år efter, du har fået kendskab til skaden, og senest 10 år efter skaden er sket. 

 

bottom of page